Sodelavci

DARKO KONČAN, univ. dipl. ekon.

direktor družbe

e-mail: darko.koncan@svetuj.si

mobitel: 031/326-010

Rojen 27.04.1956 v Celju, je leta 1979 diplomiral na Univerzi v Mariboru in bil kar nekaj let med vodstvenimi kadri v mednarodnem podjetju Zlatarne Celje. S temi izkušnjami je leta 1992 postal avtor projekta Zlate borze v okviru Ljubljanske borze vrednostnih papirjev.

Z uveljavitvijo novega davčnega sistema v samostojni Sloveniji se je v celoti posvetil davčni problematiki kot dolgoletni davčni svetovalec in stalni sodni izvedenec za finančna, davčna in borzna vprašanja in je tako med prvimi v Sloveniji nudil storitve davčnega svetovanja za stranke v svoji zasebni družbi EXPERT d.o.o. Celje.

Zaradi svojega strokovnega poznavanja davčne problematike je bil pred časom imenovan za državnega sekretarja na Ministrstvu za finance Vlade RS, odgovoren za področje davčnega in carinskega sistema.

Pred tem se je kot direktor oddelka za davčno svetovanje v mednarodni revizijski družbi Deloitte & Touche Ljubljana ukvarjal z davčnim svetovanjem, kasneje tudi kot podpredsednik te mednarodne revizijske družbe.

Je soustanovitelj Društva davčnih svetovalcev Slovenije (DDSS) in kasnejše Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije (ZDSS), kjer je opravljal naloge generalnega sekretarja Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Kot delegat DDSS je bil več kot 9 let član Fiskalnega komiteja Evropske organizacije profesionalnih davčno svetovalnih organizacij (CFE) na področju direktnih davkov.

Kar 26 let je bil zapriseženi stalni sodni izvedenec za ekonomijo – področje borze, davkov in financ ter je kot tak izdelal preko 500 izvedenskih mnenj za sodišča, odvetnike in druge pravne osebe.

Predava na domačih in mednarodnih seminarjih, konferencah in kongresih z davčno tematiko, v okviru katere poleg DDV posebej izstopa še problematika odloženih davkov, transfernih cen, davčno nepriznanih odhodkov, komercialne davčne revizije in davčnih utaj ter uveljavljanja poklicnega davčnega svetovanja v Sloveniji.

V novejšem času pa so za slušatelje postale zelo aktualne predvsem teme o prirastu premoženja po 68.a členu ZDavP-2, o obdavčitvi športnikov, o DIN postopkih v zdravstvenih zavodih, o davčnem rezidentstvu, o problematiki »missingtraderjev«, »pranja denarja« ter »izdaje davčne tajnosti«, ki so postale tudi medijsko odmevne.

Številne strokovne prispevke objavlja v domačih in tujih strokovnih medijih, med drugim pa je v času uvajanja sistema DDV v Sloveniji kot soavtor izdal priročnik Uvedba DDV – praktični primeri in vprašanja ter nato v soavtorstvu še vsakoletni priročnik Vodnik po dohodnini.

Pred leti je absolviral tako magistrski študij mednarodnega marketinga kot prvi specialistični študij javnih financ in davčnega svetovanja, sedaj pa zaključuje magistrski študij davčnega prava.

V zadnjem času se v okviru družbe EXPERT d.o.o. iz Celja ter Verstovšek&Končan d.o.o. iz Trzina ukvarja predvsem z davčnim svetovanjem srednjim in velikim gospodarskim družbam ter fizičnim osebam, ki se znajdejo v davčnih zagatah. Tekom let se je specializiral za svetovanje v postopkih davčnega inšpekcijskega nadzora pri davčnih zavezancih, kjer jih kot njihov pooblaščenec zastopa in zanje vlaga pripombe na zapisnike ter pritožbe na odločbe davčnega organa, kot pooblaščenec stranke zastopa na razgovorih na finančnem uradu.

Katja Žerovnik, univ.dipl. prav.

Pravna svetovalka družbe

e-mail: info@svetuj.si

Svoje prve izkušnje in znanje je pridobivala preko študentskega dela kot administratorka pri odvetnici ter v podjetju Verstovšek&Končan, krajši čas pa tudi na področju promocije in trženja vzajemnih skladov.

Po diplomi na Pravni fakulteti v Ljubljani se je zaposlila v odvetniški pisarni kot odvetniška pripravnica, kjer se je ukvarjala predvsem s pravnim svetovanjem strankam, s pripravo odškodninskih zahtevkov, tožb, pripravljalnih spisov, z zastopanjem na okrajnih sodiščih, s sestavo pogodb, dopisov in strokovnih mnenj za stranke.

Zatem pa se je zaposlila pri podjetju Verstovšek&Končan kot pravna svetovalka družbe, kjer se v okviru pravnega in davčnega svetovanja ukvarja predvsem s področjem dohodnine (kapitalski dobički, davčno rezidentstvo, obdavčitev športnikov, obdavčitev kmetijske dejavnosti, vlaganje ugovorov zoper informativne izračune, pritožbe zoper dohodninske odločbe…), z zastopanjem v davčnih postopkih (pripombe na zapisnik, pritožbe zoper odločbe, razgovori za stranke pred FURS, vlaganje samoprijave…), z obdavčitvijo po zakonu o davku na dediščine in darila, z mednarodno obdavčitvijo, s pripravo pravnih in davčnih strokovnih mnenj.

Aktivno se udeležuje seminarjev, izobraževanj ter strokovnih srečanj v okviru zbornice ZDSS (med drugim tudi dogodkov kot sta »Dnevi davčnih svetovalcev« ter »Kongres davčnih svetovalcev«) in drugih organizatorjev, v okviru zbornice pa sodeluje tudi pri pripravi pripomb na osnutke vladnih predlogov o spremembi zakonov ter pri projektu usposabljanja »Vključevanje javnosti v pripravo predpisov« z namenom sodelovanja strokovne javnosti in ministrstva za finance.

Pri podjetju je odgovorna tudi za vodenje in koordinacijo posameznih projektov, za sodelovanje z OKS, za promocijo in marketing, pri čemer je idejno in vsebinsko pripomogla k posodobitvi celostne podobe podjetja ter prenovo spletnih strani.

Nejc Končan Verstovšek, univ. dipl. prav.

Družbenik in soustanovitelj podjetja

e-mail: nejc@svetuj.si

Po diplomi na Pravni fakulteti v Ljubljani je izkušnje nabiral kot odvetniški pripravnik, trenutno pa nadaljuje svojo poklicno pot v lastnem podjetju in zastopa stranke na pravnem in davčnem področju ter svetuje pri vlaganju pritožb na evropska sodišča, saj je opravil strokovno prakso na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu ter več mesečno strokovno prakso na sodišču Evropske unije v Luxembourgu, ki je pristojno za »razlaganje« prava EU, odgovorno za njegovo enotno uporabo v vseh državah EU ter pristojno za reševanje pravnih sporov med državami članicami in institucijami EU ter v določenih okoliščinah tudi za odločanje o tožbah, ki jih posamezniki ali pravne osebe vložijo proti posamezni instituciji EU, ker je kršila njihove pravice.

Zaradi tega je edinstveno izkušen za vlaganje evropskih pritožb zaradi kršitev človekovih pravic, poleg tega pa je sodni tolmač za angleški jezik, ki je eden od uradnih jezikov Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasbourgu.

Blaž Končan, dipl. ekon.

zunanji sodelavec

e-mail: blaz.koncan@expert-celje.si

Po končani ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru se je zaposlil v povezani družbi Expert d.o.o. v Celju, na delovnem mestu računovodje, kjer je zadolžen za vodenje poslovnih knjig za pravne osebe, ob tem pa sodeluje tudi pri davčnem svetovanju s področja dohodnine in davka od dohodka pravnih oseb)..

Kot prokurist podjetja Expert, d.o.o. je zadolžen za zastopanje podjetja nasproti tretjim osebam, skrbi za njegovo nemoteno poslovanje kot pooblaščenec, za prezentativno podobo podjetja ter za osebno obravnavo strank.

Trenutno nadaljuje šolanje na podiplomskem magistrskem študiju na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, smer Računovodstvo, revizija in davščine, ob tem pa se aktivno udeležuje izobraževanj, seminarjev ter strokovnih srečanj v okviru Zbornice davčnih svetovalcev ter drugih organizatorjev.

V zadnjem času sodeluje s podjetjem Verstovšek&Končan predvsem na področju računovodstva, dohodnine, obdavčitve po ZDDPO ter ostalih področjih z njegove strokovne usmeritve.